پروژه‌های انجام شده

پروژه مشهد مال بلوک 3

محل اجرا: مشهد

کارفرما:

ظرفیت: 5000 تن

تاریخ اتمام: 1392