شرکا و مشتریان

شرکای تجاری

جهانپارس همگام با تقویت خودکفایی نسبی، همواره آماده ایجاد مشارکت با مشاورین، سازندگان و پیمانکاران دیگر با هدف ارزش آفرینی و ایجاد هم افزایی میباشد.
شرکا ومشتریان

NIDC

شرکا ومشتریان

Sercobe

شرکا ومشتریان

Entrepose contracting

شرکا ومشتریان

Chemsys

شرکا ومشتریان

Petrofac


کارفرمایان

تعهد به تحویل به هنگام پروژه ها و منطبق با الزامات کیفیت، اعتبار ذیقیمتی را برای جهانپارس نزد کارفرمایان به ارمغان آورده است.