تأمین کنندگان

تأمین کنندگان جهانپارس

جهانپارس شامل چندین بخش و سازمان برای انتخاب تأمین کنندگان است. روند انتخاب تأمین کنندگان یک فرآیند استراتژیک است که مستقیماً بر عملکرد،زمان ، ایمنی ، کیفیت و شاخص های هزینه تأثیر می گذارد.